กำเนิดของเซลล์ยูคาริโอต

นักเรียนทราบมาแล้วว่าลักษณะที่เด่นชัดของเซลล์ยูคาริโอตคือ มีสารพันธุกรรมอยู่ในนิวเคลียส ซึ่งแตกต่างจากเซลล์โพรคาริโอตที่สารพันธุกรรมแขวนลอยในไซโทพลาซึมนอกจากนี้ในเซลล์ยูคาริโอตยังพบโครงสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่น ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม โครงสร้างที่ซับซ้อนของเซลล์ยูคาริโอตเหล่านี้กำเนิดมาจากโครงสร้างอย่างง่ายของเซลล์โพรคาริโอตได้อย่างไร

ที่มาภาพ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยาเล่ม 5 (หน้า171).พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2550

จากภาพแสดงการกำเนิดของเซลล์ยูคาริโอต พบว่าการเจริญเติบโตของเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล์ล้อมรอบบริเวณที่มีสาร พันธุกรรมอยู่แล้วจึงพัฒนาเป็นนิวเคลียสทำให้เซลล์ยูคาริโอตและมีเอนโดพลา สมิกเรติคูลัม ขณะที่
ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์เกิดจากเซลล์โพคาริโอตขนาดเล็กเข้าไปอาศัย อยู่ภายในเซลล์โพรคาริโอตขนาดใหญ่นั่นเอง แนวคิดนี้มีหลักฐานสนับสนุนหลายอย่าง เช่น ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เอง มีเยื่อชั้นในที่บรรจุเอนไซม์ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน มี DNA และไรโบโซมที่คล้ายคลึงกับแบคทีเรียจากการกำเนิดของเซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอต จนกระทั่งมีวิวัฒนาการเป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/science04/13/page/life_origin1.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s